Klubbhåndbok

KLUBBHÅNDBOK 2017Søgne FK

INNHOLD

1.0 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken

2.0 GENERELL DEL           
2.1 Organisering           
2.2 Historie
2.3 Anlegg
2.4 Internett
2.5 Sportslige retningslinjer
2.6 Klubbhus
 

3.0 SENIOR AVDELING

3.1 Innledning
3.2 Målsetning
3.3 Utstyr
 

4.0 BARN- OG UNGDOMSAVDELING           
4.1 Innledning
4.2 Målsettinger
4.3 Medlemskap/forsikringer/spillerregistrering            
4.4 Skader
4.5 Økonomi
4.6 Dugnader
4.7 Utstyr
4.8 Foreldreengasjement
4.9 Opplæring
4.10 Lagsfunksjoner
4.11 Spilleregler
4.12 Treninger
4.13 Ferdighetsmerker
4.14 Seriespill
4.15 Turneringer
4.16 Dømming av kamper
4.17 Årsavslutning
4.18 Fair Play
4.19 Reise instruks
4.20 Krisehåndtering
4.21 Retningslinjer for bruk av sosiale medier
4.22 Politi attest
 

5.0 VEDLEGG 1.0. INNLEDNING

1.1 BAKGRUNN FOR KLUBBHÅNDBOKEN

Arbeidet med klubbhåndboken er utført av Daglig Leder etter instruks fra styret i Søgne FK.

Målsettingen har vært å få et ”oppslagsverk” som kan benyttes av alle ledere/trenere og andre

interesserte, og spesielt for nye personer i klubben som ikke har tilsvarende erfaring.

Vi håper at den blir et daglig verktøy for alle tillitsvalgte i Søgne FK Ungdomsavdelingen.

2.0 GENERELL DEL

2.1. ORGANISERING

Søgne FK er organisert i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Fotballforbund og Agder

Viser ellers til vedlegg og lister over administrasjon, styre medlemmer og trenere/ledere.

2.2 HISTORIE

Fotballen begynte å rulle i Søgne i begynnelsen av 30-årene, og ble organisert gjennom Søgne Idrettslag i 1934. Søgne FK ble stiftet 23.11.1988 etter å ha blitt skilt ut som eget særidrettslag fra Søgne Idrettslag. Opprinnelsesklubben Søgne IL ble stiftet 21.10.1934. Den første organiserte aktiviteten fant sted på Stauslandsmoen. I 1938 fikk laget nye drakter, blå trøye med hvite striper og hvit bukse. Dette året vant også Søgne 2. divisjon i Vest-Agder, og rykket opp til 1. divisjon. Det første fotball laget for ungdom ble startet opp like etter krigen, og det ble det også meldt på et guttelag til deltagelse i krets serien for første gang. Fra 1980 startet Søgne også opp med fotball for jenter. Søgne FK har de senere år meget gode resultater å vise til i de forskjellige aldersbestemte klasser.

2.3 ANLEGG

Søgne FK eier ingen anlegg selv, men disponerer følgende kommunale anlegg. Søgne Stadion, hovedbane med gress, uten lys Søgne Kunstgressbane, 11- er bane med flomlys Doorwaybanen kunstgress, 11-er bane med flomlys

Tinntjønnbanen kunstgress, 7-er bane med flomlys Langenesbanen kunstgress, 7-er bane med flomlys I tillegg har vi 2 gressfelt rundt hovedbanen som kan benyttes til reserve anlegg.

2.4 INTERNETT

WWW.SOGNEFK.NO       eller       WWW.SØGNEFK.NO Klubben har egen utviklet hjemmeside hvor vært lag har sin egen side der de skal legge inn

spillere, trenere, lagledere, trenings tider og referat fra kamper. Her kan også alle former for

informasjon/bilder om laget legges ut. Passord deles ut fra nettansvarlig i klubben.

2.5 SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Søgne FK har egne sportslige retningslinjer som dekker områder: topping/spissing, hospitering, flytting av spillere til andre lag i klubben, sportslig satsning og trener samlinger/ trener forum.

2.6 KLUBBHUS Søgne FK(75 %) eier sammen med Søgne IL(25 %) et klubbhus ved hovedbanen på Tangvall som står til fri benyttelse for våre lag. Reservasjon kan gjøres ved henvendelse til post@klubbhus.no

3.0 SENIOR FOTBALL

3.1 INNLEDNING Administrativt drives senioravdelingen av Daglig leder. Klubben er ansvarlig for ansettelse av trener for Herre A og skal også sørge for at det er et eget støtteapparat rundt Herre A.

3.2 MÅLSETNING Klubbens målsetning for seniorfotballen er at den skal være en utviklingsarena for klubbens egne spillere. Før sesongen starter, skal klubben i samråd med trener/lagleder/spillergruppe sette egne resultat mål for sesongen.

3.3 UTSTYR Styret i Søgne FK fastsetter hvert år eget budsjett for hva som tildeles av midler til senior lagene. 4.0 BARNE OG UNGDOMSAVDELINGEN

4.1 INNLEDNING

Administrativt drives ungdomsavdelingen av Daglig leder. I klassen 6 – 12 år deles lagene inn i etter skole tilhørighet. Fra 13 år vil lagene deles inn etter 1. lag og bredde lag hvor ferdigheter vil bli lagt til grunn.

Vi ønsker å ha minst 2 lag i klassene fra 13 – 19 år for og kunne gi et tilbud til både elite satsning og bredde.

I Søgne FK er målsetningen å ha flest mulig spillere med og gi et best mulig tilbud til alle.

Klubben ansetter for tiden kun hovedtrenere for senior A lag og Junior A-lag.

Vi har en målsetting om å stille med jente lag i alle alders klasser.

4.2 MÅLSETTINGER

Norges Fotballforbunds hovedmålsetting er fotball for alle og tilbudene skal gi trivsel og

utviklingsmuligheter for den enkelte.

NFF har lansert begrepene: Spilleren i sentrum – laget i fokus og klubben i hjertet.

Agder Fotballkrets handlingsprogram baserer seg på NFF`s målsettinger og kretsstyret har

prioritert tre målsettinger: Beholde flere spillere – spillerutvikling – klubbutvikling. TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL. 4.3 MEDLEMSKAP/FORSIKRINGER/SPILLERREGISTRERING

Medlemskap For å ha et gyldig medlemskap i Søgne FK, må kontingent være betalt. Medlemskap fås ved å melde seg inn i Søgne fotballklubb på www.minidrett.no NB. Foreldre til spillere er ikke automatisk medlem i klubben, og har derfor heller ingen innflytelse, bestemmelsesrett eller påvirkningsmulighet på hvordan klubben drives.

Vi anbefaler derfor at også foreldre melder seg inn i klubben. Medlemskap koster kr 100,- pr. år. For spillerne kommer det en treningsavgift i tillegg.

Forsikring. Alle medlemmer i Søgne FK er forsikret gjennom lagsforsikring i NFF og gjennom NIF sin barneforsikring.

 

Spillerregistrering: Alle spillere f.o.m. 12 år og eldre skal registreres hos NFF(fiks) via Søgne FK. Dette er svært viktig og er en forutsetning for spillerforsikringen.

Alle spillere må også registreres på www.minidrett.no og melde seg inn i Søgne Fotballklubb.

4.4 SKADER – www.fotballforsikring.no og TLF. 02033

Ved akutte og livstruende skader, tar du kontakt direkte med legevakten. All annen behandling må bestilles via idrettens skadetelefon etter at du har meldt skaden og blitt kontaktet av oss.

Idrettsskader på barn og ungdom

Hvis den skadede var under 13 år da skaden skjedde, og ikke har idrettslisens via Norges Fotballforbund, melder du skaden som barneidrettsskade .

Alle andre velger "Logg inn og meld skade". Er du under 18 år, må skademeldingen fylles ut av foresatte.

Du kan logge inn med BankID fra en hvilken som helst norsk bank.

 

NB! SPILLERE SOM IKKE HAR BETALT MEDLEMSKONTIGENTEN I SØGNE FK, ER IKKE DEKKET AV FOTBALLFORSIKRINGEN GJENNOM KLUBBEN. 4.5 ØKONOMI

Søgne FK har sine største inntekter gjennom medlems kontingent, fotballskole og FFO/Akademi.

Sponsor penger og annen støtte/tilskudd er også en viktig inntekt også for klubben.

Lagkonti:

Alle lag skal ha opprettet en konto i Søgne og Greipstad Sparebank under Søgne FK konto, dette blir gjort av lagleder. Daglig leder informeres når dette er gjort og signerer deretter godkjenning i banken.

Refusjoner:

Det blir refundert dommer utgifter for alle lag. Det enkelte lag kan legge ut og tilbake betaling skjer via bank, eller dommer kan sende regning direkte til klubb.

Sportslig satsing:

Alle lag i Søgne FK kan fra 13 år og oppover søke om støtte til treningsleir, turneringer eller andre sosiale tiltak..

Eget budsjett må medfølge søknaden som sendes til klubben ved daglig leder - post@sognefk.no

Lag sponsor:

Alle lag kan ha lag sponsor, men sponsor må godkjennes av Daglig leder først.

Profilering av lag sponsor kan kun skje etter avtale med daglig leder.

Det er ikke tillat å trykke reklame på spilledrakt, overtrekk eller coach jakke.

Sponsor penger skal faktureres fra administrasjonen i klubben og settes inn på lagets egen konto. Dette gjøres uten kostnad for lagene. NB. På egne lagsgensere med egne lagsponsorer, skal også klubbens hovedsponsorer profileres. Påmeldingsavgifter turneringer/treningsleirer: Alle fakturaer skal leveres til klubben og betaling skal gå gjennom klubbens regnskap, lagene overfører samtidig skyldig beløp til klubbens knr. 3090.07.05219 Klubben dekker ikke utgifter til turneringer for lagene.

4.6 DUGNADER

Internturnering i Nygårdshallen(siste helgen i januar):

Foreldre/lagledere stiller opp og hjelper til med avvikling av turneringen. Det vil være behov for hjelp til kiosk, rydding og sekretariat Dette gjelder foresatte for alders gruppe 6 -12 år.

Klubbdugnader:

Her kalles det inn etter behov til dugnad, eller arbeids oppgaver der lag kan tjene penger.

4.7 UTSTYR

Vi forventer at alle spillere har sitt eget utstyr som fotballsko, leggbeskyttere etc. Klubbdrakten er blå trøye, hvit bukse og blå strømper av merke Macron.

Hvert årskull får følgende standardpakke ut ifra antall spillere:

Baller 1 pr. spiller.

Padder/kjegler – 20 stk.

1 markeringsvest pr. 2 spillere

1 medisinskrin m/innhold

1 lagbag

1 sett med spiller trøyer(drakter er klubbens eiendom og skal leveres tilbake etter bruk)

Nøkler:

Alle trenere får utlevert universal nøkkel som passer til alle Søgne FK sine utstyrsrom samt garderober ved hovedbanen.

Utstyr til trenere/ledere:

Vært lag får 2 stk. gavekort på treningsjakker/dresser til lagledere og trenere.

Annet trenings utstyr kan bestilles hos Macron på Rige eller www.macronstore.no(veil. – 30 %).

Husk kun godkjent leverandør kan benyttes på utstyr.

4.8 FORELDREENGASJEMENT

En av de aller viktigste forutsetningene for ungdomsavdelingen skal lykkes er et stort og aktivt

foreldreengasjement. Det er uhyre viktig å klare å engasjere flere foreldre både som lagledere,

trenere, styremedlemmer, komitémedlemmer, dommere osv.

Vi ønsker å fortelle dem at det er ”deres unger” vi aktiviserer, og for å drive den aldersbestemte

fotballen er en helt avhengig av at foreldre tar ansvar og engasjerer seg.

Ungdomsavdelingen holder kontakten med foreldre/foresatte gjennom nettsider, informasjonsskriv, foreldremøter osv.

Hvert lag er forpliktet til å gjennomføre minst et foreldremøte hvert år, der en evaluerer aktiviteten i laget.

Som foreldre/foresatt kan du også bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna.

Her er noen foreldrevettregler:

1. Møt frem til kamp og trening – barna ønsker det.

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare din datter eller sønn.

3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk.

4. Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen.

5. Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.

6. Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det.

7. Spør om kampen var morsom og spennende.

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – ta initiativ til årlig foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du.

4.9 OPPLÆRING AV LEDERE/TRENERE/DOMMERE

Norges Fotballforbund sammen med kretsene har et godt tilbud for opplæring av ledere/trenere og

dommere. De mest aktuelle kursene er:

TRENERKURS:

Aktivitetslederkurs. Dette kurset er for de som driver med barnefotball og varer 15 timer. Det er

et av forbundets viktigste kurstilbud fordi:

- det er starten på leder- trener utdanningen

- det inneholder nødvendig informasjon om hva barn kan og bør drive med

- det inneholder retningslinjer om hvordan voksne bør opptre overfor barn

Aktivitetslederkurset er for alle med interesse for å hjelpe til – selv om du i utgangspunktet ”ikke

kan noe om fotball”. Kurset tas på klubbplan.

NFF C-lisens (Barne- og ungdomstrener). Kurset er delt opp i 4 delkurs der første del er

aktivitetslederkurset. Totalt er kurset på 64 timer.

Delkurs 2 er fotballferdighet, delkurs 3 er samspill og delkurs 4 er ungdomsfotball. Hvert delkurs

er på 16 timer og kan tas enkeltvis. Del 2 og 3 er likevel mest fordelaktig å ta i en helhetlig

sammenheng. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFF’s formelle

trenerutdanning og gir autorisasjon som trener 1.

Den videre utdanningsstigen er UEFA B-lisens (heltids- og utviklingstrener), UEFA A-lisens (Topp- og talenttrener) og UEFA Pro-lisens (Helhetstrener toppfotball).

Fotball leder kurs 1. Kurset er for fungerende og kommende styremedlemmer, samt alle andre

interesserte fotball ledere. Kurset varer i 15 timer og er delt opp i 5 ulike moduler. Følgende tema

blir gjennomgått:

- spilleren i sentrum – laget i fokus – klubben i hjertet

- daglig drift av en fotball klubb – gleden av å sitte i styret

- vite hvordan fotballkretsen er organisert

- være bevisste på virkeligheten av å ha fokus på klubbens verdigrunnlag

- klubbøkonomi – budsjett og økonomistyring

 

Kurset kan deles opp på flere måter, enten over flere kvelder eller i løpet av en helg.

Kurset danner grunnlag for fotball lederkurs 2 (klubbdrift og klubbutvikling) og fotball lederkurs

3 kurs (personlig lederutvikling).

DOMMERKURS:

Klubbdommerkurs: Dette er første trinn i dommerutdanningen, og etter gjennomført kurs vil du

være kvalifisert til å dømme kamper i 7-fotball primært i egen klubb. Varighet er 1 kveld (2,5

undervisningstimer) og kurset består av to moduler – barnefotballen og ungdomsfotballen/voksen

Dette avholdes kurs internt i klubben

Rekrutteringsdommerkurs: Dette er andre trinnet i dommerutdanningen. Varighet er 4 kvelder (16

undervisningstimer). For å ta kurset må en ha fylt 15 år, tatt klubbdommerkurs og ønske om og

dømme 11-er fotball.

Kretsen vil hvert år autorisere nye rekrutteringsdommere som kretsdommere, etter hvert kan en

bli autorisert som regionsdommer og til slutt toppdommere.

NFF har gitt ut en brosjyre – Fotballutdanning på 1-2-3 som viser NFF’s utdanningstilbud.

4.10 LAGSFUNKSJONER LAGLEDER/TRENER/FORELDREREPRESENTANT/KAMPVERT

Alle lag skal ha på plass en trener, lagleder og en foreldrerepresentant før sesongen starter. Til lagets hjemmekamper må det også være på plass en kampvert.

Laglederen skal være lagets administrator og organisator.

Det er viktig at laglederen kjenner til lagets målsettinger og regler. Lagledere og trenere fungerer

som et forbilde for barn og ungdom, og det er viktig at en er bevisst på sine handlinger.

Mange av de unge spillerne ser opp til trenere/lagledere, og spillerne påvirkes av ledernes

oppførsel. Røyking før, under og etter trening/kamper skal ikke forekomme. Lagleder skal påse at

det ikke brukes alkohol og andre rusmidler i forbindelse med kamper, treninger og reiser i

klubbens regi.

Laglederen har følgende hovedoppgaver:

- planlegge sesongen

- lage aktivitetsliste for sesongen (treningskamper, turneringer, treningstider, spillermøter,

foreldremøter, årsavslutning etc)

- ha kontakt med klubb/krets vedr. terminlister

- påmelding av lag til seriekamper(påmelding sendes til daglig leder som igjen melder på laget i fiks systemet til Agder Fotballkrets) - påmelding av lag til turneringer

- ha god kontakt med styret i klubben og delta på lagledermøter

- lage status for utstyr (drakter, baller, vester, kjegler, førstehjelpsutstyr etc.), ansvar for lags bag.

- innkjøp av nødvendig utstyr og administrasjon av drakter

- ta imot og følge opp nye spillere

- følge opp eventuelt skadede spillere

- informasjon til spillere og foreldre

- levere inn årsrapport til klubben senest 1.desember

I forbindelse med kamper har laglederen spesielt ansvar mht følgende oppgaver:

- ta kontakt med dommer og assistent dommere

- reiseopplegg til bortekamper

- ta kontakt med motstandere og avtale kamptidspunkt hvis ikke dette er fastsatt i terminlister

- omberamme kampene på kretsen hjemmeside

- sjekke baneforhold, garderober etc. før hjemmekamper

- sjekke at garderober er ryddet både ved hjemmekamper og bortekamper

- betale eller anvise utgifter

- sjekke draktfarge på bortelagets drakter

- ta imot gjestende lag

- ta imot dommere

- Betale dommere iht. faste satser

- registrere lag oppstilling i fiks før kampstart

- evaluering av kampen og føring av statistikk

Treneren har følgende oppgaver:

- ha det sportslige ansvaret

- lede laget under trening og kamper

- ansvar for koordinering av spillere, treninger og kamper

- delta på lederforum for trenerne

- sette opp en sportslig plan for sesongen

- kan delta på ledermøtene

Ass. trener (keepertrener):

- delta på linje med og være stedfortreder for trener

Foresatte kontakt

- kontakt ledd mellom lagledelse og foreldre

- ansvar for å koordinere

- loddsalg

- kakebaking

- oppgaver med arrangement/dugnad

Kampvert:

”Fair Play Kampvert” skal bidra til at fotballkampene i de yngre aldersklassene foregår i trygge rammer hvor mestring og trivsel står i fokus. ”Fair Play Kampvert” skal være en godt synlig person som bidrar til at kampen gjennomføres i rette Fair Play ånd, både på og utenfor banen.

Ordningen:

En person (foreldre) fra hjemmelaget oppnevnes som Kampvert.

Kampverten ifører seg Kampvertvest

Ideelt sett bør det rulleres på oppgaven som Kampvert slik at mange får et forhold til denne rollen

Kampverten sine oppgaver:

-Ta imot gjestende lag og ønske de velkommen

-Ta imot dommeren

-Bidra til at det gjennomføres et kort Kampmøte før kampen sammen med trenerne og dommeren

-Bidra til at det gjennomføres Fair Play hilsen og se til at en voksen (trener/lagleder) er med på Fair Play hilsen

-Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregrupper og lagledelsen, og ha med seg noen -Foreldrevettregler-kort

-Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake

4.11 FOTBALLREGLER – SPILLEREGLER

http://www.fotball.no/nff/Regler_og_retningslinjer/

Spilleregler finnes i boken ” Lov og reglementer – spilleregler” utgitt av Norges Fotballforbund.

Når det gjelder barnefotball, fotball for gutter og jenter fra 6 til12 år, finnes det egne fotballregler

(retningslinjer) for 5 og 7-er fotball. De viktigste er:

1. Fotball er lekbetont.

2. Det viktigste for små spillere er å være sammen med venner.

3. Alle skal spille like mye.

4. Lær barna å tåle både seier og tap.

5. Mer trening, færre kamper.

6. Barneidrett – en allsidig aktivitet.

7. Fotball er et spill.

8. La oss gå sammen om gla`fotball for de små.

Spilleregler for barnefotball:

Det finnes egne spilleregler for barn opp til og med 12 år. I disse klassene er det overordnet for

all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillere. Dommeren skal ikke

unødig avbryte spillet, og sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad

veilede når spilleren gjør feil. Spillereglene for barnefotballen behandles spesielt i kurset

”Klubbdommerkurs – Barn”.

4.12 TRENINGER

Treningene foregår på de kommunale anlegg som klubben disponerer.

I vinterhalvåret får de yngste lagene i tillegg tilbud om trening innendørs i gymsalene ved Kommunens skoler.

Vi starter ny sesong ca. 1. november hvert år. Oversikt over gjeldene treningstider finner du alltid på vår hjemmeside www.sognefk.no

Norges Fotballforbund har gitt ut en del litteratur om fotball bl.a.:

Fotball er gøy- fotballaktiviteter for aktivitetsledere, A Morisbak.

Glade fotballbarn – mål og råd for barnefotballen, T Grønnerød.

NFF`s handlingsplan.

Det kan også anbefales å lese følgende brosjyrer:

Trener/leder veiledning – barnefotball.

Gøy å være fotball jente.

Dersom en ønsker noe av disse bøkene/brosjyrene kan en ta kontakt med Daglig leder. Ellers kan vi også anbefale www.treningsøkta.no   - https://no-fotball.s2s.net/home/ Brukernavn og passord fås ved henvendelse til administrasjonen på post@sognefk.no

4.13 TEKNIKKMERKER

I arbeidet med å heve nivået på teknikken hos norske fotballspillere spiller teknikkmerket en

viktig rolle.

Teknikken danner grunnlaget for hva en kan prestere i fotball. God teknikk gir langt flere

valgmuligheter taktisk. Derfor blir arbeidet med tilslag, mottak, vending, heading, føring og

dribling spesielt viktig. Det tar tid å utvikle teknikken. Det skal mye øving til, men det kan være

morsom øving.

Minimerket kan tas i to grader, minimerket 1 og 2. Aldersgruppen tom 12 år kan ta minimerket.

En bør ta minimerket før en tar NFF`s ferdighetsmerke.

NFF`s teknikkmerker kan tas i fem vanskelighetsgrader: Blått, Rødt, Bronse, Sølv og Gull.

Alle jenter og gutter kan ta ferdighetsmerke til og med året de fyller 16 år.

Alle som klarer prøvene får et merke og diplom.

Øvingene vektlegger sentrale teknikker som vil utvikle fotballferdighetene, en må trene seriøst for

å komme oppover på merkeskalaen, og en skal kunne måle fremgang og se at trening gir resultat.

Det er en fordel at trenere og lagledere bruker øvelsene til teknikkmerkene, og gjennomføring av

merkeprøvene, som et ledd i treningsarbeidet med det enkelte lag.

Både minimerke og teknikkmerke tas internt i klubben.

4.14 SERIESPILL

Agder Fotballkrets sender ut påmeldingsskjema til samtlige klubber, krever inn lagsavgift for

hvert påmeldt lag, setter opp avdelinger og kampdatoer/spilletidspunkt samt dommere. Lagleder har ansvar for å sende informasjon om påmelding til daglig leder. Daglig leder har ansvar for at lagene blir påmeldt til krets serien. Utgifter i forbindelse med deltagelse i krets seriene dekkes av klubben. Kretsen har følgende standard kampdager: G/J 7 til 10 år: ONSDAG

G/J 11 og 12 år: MANDAG

G/J 13, J 14 og G15: ONSDAG.

G14 og G/J16: TORSDAG OG FREDAG.

G/J 19 år: TIRSDAG Spillformer:

Gutt-/jente 7 til 10 år:                          5er fotball

Gutt-/jente 11 og 12 år:                       7er fotball

Gutt-/jente 13 år:                                9er og 7er fotball

Gutt-/jente 14 år:                                11er og 9er fotball

Gutt 15 til 19 år:                                 11er og 7er fotball

Jente 16 og 19 år:                               11er og 7er fotball

Elektronisk kamprapport:

Elektronisk kamprapport skal benyttes i alle kamper i klassene fra 13 år til senior. Spillere som skal benyttes må være registrert i FIKS, og ha aktiv forsikring. Lagene til kamper må være registrert før kampstart, det er ikke mulig å legge til laget etter kamp. Vi minner om at manglende elektroniske kamprapporter vil medføre bot til klubben som lagene må dekke.

4.15 TURNERINGER

Hvert lag står fritt til å melde seg på de turneringene laget måtte ønske. Men klubben anbefaler en trinnvis stigning hvor en begynner med lokale turneringer for de yngste lagene. Lagene må selv dekke deltagelse i turneringer Søgne FK ønsker å følge NFF sin anbefaling om ikke å la yngre lag reise på utenlands turneringer. I turneringer arrangert av Søgne FK deltar alle klubbens lag gratis.

4.16 DØMMING AV KAMPER

Aldersgruppe 6-12 år

Dommer blir ikke satt opp av fotballkretsen (AFK). Det er opp til lagleder/trener å skaffe dommer.

Vanligvis er det en av 13 – 15 åringer som dømmer disse etter fullført klubbdommer kurs.

Betaling av disse dommerne gjøres av klubben.

Dersom disse ikke kan stille opp, må lagleder/foreldre dømme.

Aldersgruppe 13-19 år

Dommer blir satt opp av krets i 1.divisjon og de eldste aldersklassene.

Klasse 13 år(2. div. og lavere) settes det ikke opp dommere, her må lagene ordne det selv. Dersom kampene ikke er satt opp med dommer, må lagleder/trener skaffe dommer. 4.17 ÅRS AVSLUTNING

Vi oppfordrer alle lag til å arrangere en årsavslutning for laget. Her gjøres status for sesongen opp og diplomer, pokaler deles ut. Vårt klubbhus står til fri benyttelse, reservasjon av klubbhuset kan gjøres med Edvard Repstad post@klubbhus.no

4.18 FAIR PLAY 1. Tolerere og inkludere alle, og bidra til at alle har det gøy på trening og i kamp

2. Behandle motstandere, medspillere, trenere, lagledere og dommere med respekt

3. Ikke mobbe, kjefte på, baksnakke, eller snakke negativt til noen på eller rundt banen

4. Unngå stygt spill og filming, men det er lov til å takle

5. Følge regelverket, innrømme feil og være ærlig i alle situasjoner

6. Trene og spille kamper med godt humør uansett om du vinner eller taper

7. Hjelpe skadet spiller og si unnskyld uansett motstander

8. Alle skal få prøve like mye

9. Fair play hilsen før og etter kamp, og etter hver trening

10. Alle hjelper til med å rydde utstyr og ta med vårt søppel

11. Møte presis til trening og kamp slik at lagvennene/ lagvenninnene og trenerne dine slipper å vente på deg

12. Være gode rollemodeller for yngre spillere, samt å lære mor, far og besteforeldre hva fair play er.                                    Fair Play = god oppførsel på og utenfor banen                                     


4.19 REISEINSTRUKS
Følgende regler gjelder for ledere og trenere i Søgne FK under reiser for klubben:

 

 1. Ansvar for at alle som er med oppfører seg slik at det tjener til å øke klubbens anseelse både sportslig, sosialt og etisk. De har særlig ansvar for at klubbens devise ”Trivsel og utvikling i nærmiljøet” blir tatt på alvor også i en reisesituasjon da ”nærmiljøet” vil ligge utenfor Søgne.
 2. Felles ansvar for hele gruppen. Ingen må trekke seg tilbake fra dette ansvaret før turen er avsluttet. Hvis en ikke kan delta på hele turen, må dette avtales på forhånd og det skal alltid sikres at ingen leder eller trener blir alene med ansvaret, selv ikke for et kortere tidsrom.
 3. Ikke under noen omstendighet nytes alkohol eller andre rusmidler så lenge turen pågår.
 4. SFK skal utarbeide fornuftige aldersgrenser for reising til forskjellige typer arrangementer som er i samsvar med idrettsforbundets regler. Det er viktig at medlemmene ikke reiser for tidlig, for langt og for lenge.
 5. SFK må være bevisst i forhold til valg av turneringer ut fra alderstrinnet laget befinner seg på. Dette er viktig for å sikre at spillerne vil sitte igjen med positive fotball opplevelser. Avstanden fra «hjemmemiljøet» til turneringen bør øke i takt med alderen. På denne måten sikrer man en progresjon i turneringstilbudet.
 6. For å ivareta disse anbefalingene, bør klubbene påse at NFFs tilrådinger følges, spesielt når det gjelder klassene 12 år og yngre:
  1. For spillere 10 år og yngre, så bør disse i hovedsak delta i kamper/ turneringer i lokalmiljøet (bokommune, nabokommune, med inntil 1 times reise én vei).
  2. Lillegutt/-jente 11-12 år, bør i all hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på én turnering innenfor landets grenser.
  3. Deltakelse i utlandet anbefales ikke for disse klassene.
 7. Se også http://www.fotball.no Cuper og turneringer.

4.20 KRISEHÅNDTERING Kjøreregler i forbindelse med overgrep 1. Involverte anmelder saken til politiet og kontakter klubbledelsen      umiddelbart 2. Klubbledelsen kontakter idrettskretsen for konsultasjon 3. Styret tar vare på barna og foreldre som er involvert             * Styremøter - oppgavefordeling             * Loggbok (tiltak - handling – ansvar)             * Styrets kontakt med politiet             * Medlemslister             * Foreldremøte(r)             * Møte med klubbens trenere             * Allmannamøte             * Hvordan bruke klubbens hjemmeside til informasjon             * NIFs lover § 11-9, AML § 15 – 13 (suspensjon)             * Telefon/SMS til informasjon og innkalling til møter 4. ”Lukk” saken for media så lenge som mulig 5. Styret etablerer kontakt med fagekspertise             * Støttesenter mot seksuelle overgrep             * Kommunens kriseteam             * Helsesøster på involverte skoler 6. Mediastrategi – ansvarlig for å håndtere media             * Kun en fra klubben uttaler seg til media – mediakontakt          * Kontakt med andre involverte klubber – kun på ledelsesnivå 7. Veien videre – normalisere situasjonen

4.21 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER.

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av sosiale medier for klubbens trenere, ledere, foreldrekontakter, styret og administrasjon:

 • Alle personer med et engasjement i Søgne FK skal utvise særlig stor aktsomhet ved deltagelse på / i sosiale medier på nett.
 • Ingen personer med engasjement i Søgne FK skal i sosiale medier uttrykke meninger om spillere, klubber dommere eller andre knyttet til sitt engasjement i klubben.
 • Eventuelle grupper / sider opprettet i / på sosiale medier som benytter Søgne FK’s navn, eller sider som har til hensikt å brukes i forbindelse med virke / dialog knytet til medlemskap i klubben eller lag, skal være opplyst til klubben. Hovedregel er at lagsider eller liknende ikke finnes.
 • Søgne FK har egen side på Facebook, denne administreres av Trenerkoordinator, Daglig leder og Styre leder. TK/ DL / SL har alle fullmakter til å slette innlegg på klubbens side som andre personer legger inn. Administrasjonen i klubben kan inngå avtaler med trenere / ledere / foreldrekontakter om å være klubbens representant knytet til sider eller liknende for å påse at klubbens regler følges, og at brudd på retningslinjer ikke finner sted.
 • Klubbens styre vurderer eventuell påtale ved brudd på disse retningslinjer.


4.22 POLITI ATTEST. Søgne FK er pålagt å innhente Politiattest for alle trenere/ledere. Politiattest for idrettslag Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Søknadsprosedyre Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget(se vedlegg) på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden.

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. Innhenting av politiattest er gratis.

5.0 VEDLEGG. - Årsplan - Treningstider - Klubbinfo - Organisasjonskart - Klubbens trenere/lagledere - Sportslige retningslinjer(kun på vår hjemmeside) - Strategiplan(kun på vår hjemmeside) - Klubbdommere - Overgangsskjema(samtykkeskjema) - Politiattest(bekreftelse fra klubb) - Kontingentoversikt - Styret informerer

Vand Dialog