Årsmøte 14. februar 2018

årsmøte klubbe.jpg

Vi kaller inn til ordinært Årsmøte onsdag 14.februar kl.18 på Klubbhuset.

Agenda

 1. Godkjenning av stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
 4. Årsberetning 2017 Søgne Fotballklubb
 5. Revidert Regnskap 2017
 6. Innkomne forslag(må være styret i hende innen 1. februar - post@sognefk.no)

     1. Sportslig utvalg
     2. Avsette midler til honorarer/ansettelser(fullmakt til styret)
     3. Avsette midler til å dekke påmeldingsavgift til 2-3 turneringer for hvert lag.
     4. Orienteringssak – Tangvallplanen

 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Budsjett 2018
 9. Behandle organisasjonsplan
 10. Valg
  1. Styremedlemmer og varamedlemmer
  2. Leder og nestleder
  3. Revisor
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Regnskap, årsberetning og referat fra årsmøtet legges ut på Klubbens hjemmeside i etterkant av Årsmøtet.

- - -

Medlemmer over 15 år kan stille på årsmøte. 
Foreldre kan møte som observatør men har ikke tale eller stemmerett.

Vand Dialog